Gemeente

Bent u als gemeente op zoek naar een nieuwe innovatieve invulling voor uw re-integratie en sociale activeringsvraagstuk in uw gemeente, een zinvolle dagbesteding of (indien mogelijk) regulier werk?
Klik op de link hieronder voor download

Missie en visie

Missie

De missie van Jij Aan Zet is, de klanten te leiden naar een leven waar probleemgedrag verdwijnt. Samen met de klant(en) bereiken we het doel dat ze allen proactief en positief participeren in en binnen de maatschappij en zelf weer de regie over het eigen leven kunnen voeren. Hiermee ontzorgt Jij Aan Zet werkgevers, verzekeraars en overheden.

Visie

Jij Aan Zet motiveert en bemiddelt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, scholing of een zinvolle dagbesteding. Wij zetten hiervoor passende programma’s in op het gebied van activering, competentieontwikkeling, bemiddeling, plaatsing en detachering. Door coaching, opleiding, training, begeleiding en bemiddeling, krijgen de kandidaten een betere toekomstverwachting en creëren zij zelf nieuwe kansen.

 Inleiding

Jij aanzet is een gedragstraining bedoeld voor personen vanaf 18 jaar en ouder met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor jongeren met gedragsproblematiek. Deze doelgroepen hebben de aansluiting met school en/of werk verloren.

Vaak hebben deze jongeren en/of ouderen problemen op meerdere gebieden, zowel in de persoonlijke als in de rationele sfeer. Het één veroorzaakt het andere en de problemen zijn niet los van elkaar te zien. Van depressie, autisme, ADHD, beïnvloedbaarheid, oppositioneel en antisociaal gedrag, agressie een verstoorde frustratietolerantie, weinig eigenwaarde of zelfonderschatting tot en met schulden, ongewenste zwangerschappen, in aanraking komen met justitie, verveling, uithuisplaatsing en drugsgebruik.

Uw vraag en onze oplossing

Veel gemeenten zijn op zoek naar organisaties die op welke manier dan ook invulling kunnen geven aan een vorm van re-integratie naar sociale activering, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk of regulier werk.

In de optiek van de gemeente beperkt men zich niet tot de traditionele reïntegratiebedrijven, maar wordt er vooral gedacht aan innovatieve bedrijven en instellingen die diensten kunnen leveren om individuele klanten te ondersteunen.

Jij Aan Zet is zo een bedrijf en heeft voor deze doelgroep een duurzaam activeringsprogramma ontwikkeld. Met de methodiek en het programma Jij Aan Zet zijn wij in staat de kandidaten in beweging te krijgen naar een leven waarin, zelfsturing en duurzame participatie in de maatschappij centraal staan.

De kern van de oplossing ligt in het feit dat deelnemers zelf in beweging komen, door de omgeving, programmastructuur en groepsdynamiek die tijdens het programma wordt gecreëerd. Hierbij leren de deelnemers – via cognitieve gedragstraining – anders naar de wereld te kijken anders te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Structuur

Voorafgaand aan het coaching programma vindt er een kennismaking- of intake gesprek plaats. Er wordt gekeken naar de slagingskans van een succesvolle gedragsverandering, gebaseerd op aanwezige motivatie. Om deze motivatie te realiseren beginnen we bij de basis. Problemen worden aan de hand van de 7 levensgebieden in kaart gebracht. De problemen worden geïnventariseerd en ketenpartners worden ingeschakeld. Door het activeren van de ketenpartners (hulpinstanties) ontstaat er een uitwisseling van kennis, ervaring, inzicht en contacten die in het voordeel van de deelnemers en de gemeente zal uitpakken, men kan spreken van een win/win situatie.

Anders denken, anders doen

Om gedrag bewust en blijvend te kunnen veranderen, is gedragstraining en ondersteuning van verschillende keten(hulp)partners noodzakelijk. De ijsbergmetafoor (van McClelland) brengt het studieobject van de training in beeld.

De gedragstrainer bestudeert het gedrag (het topje van de ijsberg) en de daarmee gepaard gaande psychische processen (de rest van de ijsberg) zoals kennen, waarderen, gewoonten, attitudes, waarden en normen. Deze processen zijn niet direct waarneembaar, ze zitten ‘onder water’.

Om die te leren kennen zijn we aangewezen op wat het gedrag ons toont. Gedrag is een index van dat wat zich van binnen afspeelt. Het gedrag laat bijvoorbeeld zien wat we weten, wat we hebben geleerd, wat we voelen, waartoe we geneigd zijn en hoe wij ons verhouden tot mensen en dingen. Verkeerd gedrag kan ook de veroorzaker zijn daar waar het in het leven fout is gegaan.

Wat kan een gedragstraining voor deze deelnemers betekenen?

Het doel van de training is om de deelnemers te leiden naar een leven waarin probleemgedrag verdwijnt. Investeren in een duurzame dagbesteding staat hoog op de agenda. Daardoor bereiken we samen dat de deelnemers positief gaan participeren in de maatschappij.

De contra-indicaties zijn;

 • Langdurig harddrugsverslaafd en nog gebruikend.
 • Ernstige lichamelijke handicap die deelname aan het project verhindert.
 • Psychotisch, suïcidaal, zelf verwondend of ernstig afwijkend gedrag.

De doelstellingen

 • De deelnemer stopt met ongewenst en recalcitrant gedrag.
 • De deelnemer leert gedragsalternatieven.
 • De deelnemer ervaart waardering en respect op basis van positief  gedrag.
 • De deelnemer kiest voor werk en/of een opleiding.
 • De deelnemer heeft succeservaringen.
 • De deelnemer heeft een gezond sociaal systeem.
 • De deelnemer kan structuur toepassen.
 • De deelnemer heeft werk en is tevreden.
 • De deelnemer creëert zelf kansen.
 • Werk en sociaal welzijn in balans.

Hoe?

De klant staat altijd centraal, vooraf aan de training vindt het “field resource” plaats. De trainer bezoekt de woon- en leefomgeving van de deelnemers en kan zich op deze manier een beeld verschaffen van de persoon zelf. In een later stadium van de training zal er contact worden gezocht met de familierelatie of de personen waarmee de deelnemer een dagelijkse band heeft. Ook zij zullen notie en betrokkenheid ondervinden van de gedragsverandering die plaatsvindt.

Motivatie verhogen door training en reflectie

Ongemotiveerd gedrag door middel van training en interventies ombuigen naar gemotiveerd gedrag.

De training is gebaseerd op de 3 W’s; Wie ben ik / Wat kan ik / Wat wil ik.

Door middel van verschillende workshops en interventies, krijgt de deelnemer zelfinzicht en de drang zich te willen verbeteren door mee te willen doen. Vanwege maatwerk en empathie van de trainer voelt de deelnemer zich serieus genomen en gerespecteerd, dit gevoel is nieuw en hij voelt zich hier prettig door.

Resultaten

Aan het einde van de coaching periode zijn de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de deelnemers in beeld gebracht. Er is een diagnose van de aanwezige problemen uitgevoerd en daar waar mogelijk zijn ketenpartners ingeschakeld om dit op te lossen.

Aan het einde van de coaching zijn de deelnemers geactiveerd en minimaal 1 of meerdere treden op de participatieladder gestegen. Zij kunnen worden bemiddeld naar een zinvolle dagbesteding (vrijwilligerswerk) of regulier werk.

Portfolio

De deelnemers werken de trainingen/workshops uit in een portfolio die zij evenals een certificaat als bewijs van deelname, na de trainingsperiode als groei en naslagwerk mee naar huis mogen nemen.

Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map waarin je beschrijft wat je kwalificaties zijn. Waaruit blijkt hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. Een portfolio dient twee doelen: Je kunt anderen laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt.

En het helpt je om na te denken, te reflecteren over wat je bereikt hebt en wat je in de komende tijd nog wilt leren en bereiken.

Het programma bestaat uit drie fasen en is voor elke deelnemer maatwerk.

Het programma

Fase 1. Kennismaking, intake en observatie (4 weken)

Er wordt gekeken naar de slagingskans van een succesvolle gedragsverandering, gebaseerd op aanwezige motivatie.

Problemen en oplossingen worden geïnventariseerd door inschakeling en betrokkenheid van verschillende ketenpartners op het gebied van de zeven levensgebieden:

1. Huisvesting: onderdak, huurschulden.

2. Werk en dagbesteding: werk- en dag structuur.

3. Financiën: schuldhulpverlening, bewind voering.

4. Sociaal functioneren: de relatie tot familie, vrienden en  kennissen.

5. Psychisch functioneren: geestelijk welbevinden en trauma’s.

6. Lichamelijk functioneren en gezondheid: fysieke gezondheid, medicatiegebruik.

7. Praktisch functioneren: dagelijkse levensverrichtingen en hygiëne

Fase 2. Resocialiseren (8 weken)

Groepsdynamische en cognitieve gedragstraining die erop gericht is, negatieve cognities van waaruit de klant denkt en handelt positief te beïnvloeden. Door cognitieve schema’s in de groep ter discussie te stellen (interventies) krijgt de deelnemer besef van en inzicht in zijn eigen gedrag en dat van anderen. Elke ochtend vinden er groepsgesprekken “Groep Geleide Interventie” (GGI) gesprekken plaats, waar iedere deelnemer zijn hart kan luchten over positieve of negatieve gebeurtenissen. De groep kan hierop interveniëren, waardoor veiligheid, betrokkenheid en een groepscohesie ontstaat. De trainer observeert, noteert en stelt vragen over het zichtbare gedrag. In de middag vinden er als terugkoppeling op de GGI-gesprekken, verschillende workshops plaats.

Fase 3. Re-integratie (24 weken)

Nazorg, gevolgd door afbouw, conditionering en onderbrenging bij een arbeidsproefplaats of bijscholing aan een opleidingsinstituut. De begeleiding blijft gecontinueerd tot 24 weken na de training inclusief salarissubsidiëring. Hierna volgt mogelijk een vast contract. Mocht er sprake zijn van terugval, dan gaat de verbindingsmanager in gesprek met de werkgever en de klant om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is, volgt er een herplaatsing of men stroomt terug naar de gedragstraining.

Het trainings-, re-integratiebedrijf kan 1 herplaatsing garanderen.

Een intensief sterk en gestructureerd programma

Per week wordt er een groeps-oudste aangesteld. Die volgens een eigen gemaakt corveerooster de werkzaamheden aan de groep delegeert en controleert.

Taken en werkzaamheden:

 • Boodschappen doen.
 • Tafeldekken, koffie en thee.
 • Gezamenlijk ontbijt.
 • Opruimen, afwassen.
 • En/of koken.
 • Gezamenlijke lunch.
 • 2 X sport in de week.
 • De Groep Geleide Interventie gesprekken voorzitten.

Het trainingsaanbod:

 • Empowerment-regulering.
 • Kerngedachte-regulering.
 • Emotiehantering.
 • Cognitieve gedragstherapie en individuele interessetraining.
 • Communicatietraining (schriftelijk / mondeling).
 • Verschillende reflecties (Rose van Leary / Kernkwadrant van Daniel Ofman).
 • Agressie regulering.
 • Training in het opstellen van het cv.
 • Sollicitatietraining.
 • Assertiviteit verbetering.
 • Omgang met social-media, incl. omgang met de computer.
 • Verschillende thematrainingen.

Participatie door de groep

De deelnemers stellen in samenspraak met de gedragstrainer de cultuur, regels en taal vast en corrigeren elkaar als zij zich niet aan de afspraken houden.

 • De groep als middel om individueel gedrag te veranderen en gewenst gedrag te laten zien.
 • De deelnemers leveren een bijdrage om de cultuur te verbeteren en kunnen deze positief beïnvloeden.
 • Doordat elke deelnemer participeert op zijn eigen cognitieve niveau en de groep zorgdraagt voor al haar leden wordt het individuele gedrag beïnvloed.
 • Er ontstaat een groepscohesie. Ook door positieve mededelingen van de deelnemers onderling, waardoor zij hun waardering laten blijken voor een subgroep of individu.
 • De groep controleert, evalueert en corrigeert elkaar, de groep oudste en de gedragstrainer.

Rolmodel

Door de eigen regie van de deelnemers aan het programma ontstaat er een rolverdeling binnen de groep. De deelnemer die initiatief toont wordt het rolmodel.

De anderen worden positief beïnvloed door dit rolmodel en worden op hun beurt weer positief beïnvloed door dit voorbeeldgedrag.

De deelnemer die zich op een dag het meest positief heeft gedragen, krijgt op die dag de leiding. Dat houdt in dat hij/zij de GGI-gesprekken als voorzitter mogen leiden.

De rol van de gedragstrainer

De belangrijkste taak van de trainer is ervoor te zorgen dat er saamhorigheid ontstaat zodat de groep zich kan ontwikkelen.

De trainer complimenteert de groep en zet individuen in het zonnetje wanneer de doelen zijn gehaald.

De gedragstrainer is verantwoordelijk voor een veilige leer- en ontwikkelomgeving.

Trainingsstructuur

Het programma is zwaar, confronterend, geestelijk vermoeiend en biedt vooral structuur. Het is gericht op het vergroten van de kansen en het verkleinen van bedreigingen en verleidingen.

Programma overzicht

Vooraf aan fase 1 vindt er een kennismaking- en een intakegesprek plaats, daarna  kan de training met 7 personen (de basisgroep) beginnen. Na 2 weken stromen de andere 7 personen in. Er vormen zich nu buddyparen tussen de eerste en tweede groep. Dit vormt het begin van de groepscohesie.

De 14 deelnemers nemen 12 weken deel aan de gedragstraining. Wekelijks wordt een inzet van 4 dagen vereist om terugval te voorkomen. Op de dinsdag en donderdagmiddag wordt het programma aangevuld met sport (geest en lichaam in balans brengen).

Aanvang van het dagprogramma op maandag om 08.45 uur, afronding bij benadering rond 15.30 uur. Deelname, aanwezigheid en het leveren van de afgesproken (voldoende) inspanning zijn een vereiste, in samenspraak met de opdrachtgever. Resultaten als ook het verzuim wordt in samenspraak met de opdrachtgever gerapporteerd.

Verandering

Alle poorten van verandering bewaken we zelf en ze kunnen alleen van binnenuit worden geopend.

Blijf vooral leren, ontwikkelen en reflecteren, ontwikkel jezelf mentaal en spiritueel. Het is een constant proces van vernieuwing, zorg dat leven en werk in balans is.