1. Uw vraag en onze oplossing

Bent u op zoek naar een nieuwe innovatieve invulling voor uw re-integratie en sociale activeringsvraagstuk in uw gemeente, een zinvolle dagbesteding of indien mogelijk regulier werk?

De oplossing

JIJ AAN ZET heeft voor deze doelgroep een duurzame aanpak ontwikkeld. Met de methodiek en het programma JIJ AAN ZET zijn wij in staat de kandidaten in beweging te krijgen naar een leven waarin scholing, werk, zelfsturing en duurzame participatie in de maatschappij centraal staan.

De kern van de oplossing ligt in het feit dat deelnemers zelf in beweging komen, door de omgeving, programmastructuur en groepsdynamiek die tijdens het programma wordt gecreëerd. Hierbij leren de deelnemers – via cognitieve gedragstraining – anders naar de wereld te kijken, anders te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

JIJ AAN ZET  is een cognitief gedragsprogramma met de focus op werk, een zinvolle dagbesteding en/of (bij)scholing. Er wordt 20 weken lang 4 dagen in de week, gewerkt met een samengestelde groep van 14 deelnemers die zelf de cultuur en sfeer opzetten waarin zij het nieuwe gedrag optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan leiden tot een uitstroomresultaat van 65% en meer. In 2013 en in 2014 zijn in Helmond tijdens 2 pilottrainingen 70% van de klanten naar werk en/of (bij)scholing bemiddeld.

Het programma JIJ AAN ZET wordt in de praktijk geborgd door een methodische aanpak. De methodiek zorgt voor een continu toezicht op verbetering.

Anders denken, anders doen

Om gedrag bewust en blijvend te kunnen veranderen, is gedragstraining noodzakelijk. De ijsbergmetafoor (van McClelland) brengt het studieobject van de training fraai in beeld. De trainer  bestudeert het gedrag (het topje van de ijsberg) en de daarmee gepaard gaande psychische processen (de rest van de ijsberg) zoals kennen, waarderen, gewoonten, attitudes, waarden en normen. Deze processen zijn niet direct waarneembaar, ze zitten onder water.

Om die te leren kennen zijn we aangewezen op wat het gedrag ons toont. Gedrag is een index van dat wat zich van binnen afspeelt. Het gedrag laat bijvoorbeeld zien wat we weten, wat we hebben geleerd, wat we voelen, waartoe we geneigd zijn en hoe wij ons verhouden tot mensen en dingen. Verkeerd gedrag kan ook de veroorzaker zijn daar waar het in het leven fout is gegaan.

Succesvol door training en structuur

De traditionele training kan 12 tot 20 weken duren. Afhankelijk van de ontwikkeling en afkomst van de doelgroep. De training bestaat uit een vierdaags programma van maandag t/m donderdag, waar de deelnemers van 8.30 uur tot 15.00 uur onder de hoede van een trainer  zijn. Om de kandidaten aan een vast levensritme en structuur te laten wennen wordt er iedere dag gezamenlijk ontbeten en geluncht. Voor de ondersteuning van verschillende trainingen zoals, omgang met multimedia, het opstellen van een CV, het schrijven van een motivatiebrief, het opzoeken van vacatures met bijbehorende competenties wordt de benodigde ICT-apparatuur inclusief internetconnecties gehuurd of ter beschikking gesteld.

Op dinsdag- en donderdagmiddag wordt het programma aangevuld met sport (geest en lichaam in balans brengen). Hiervoor wordt een contract afgesloten bij een  fitnesscentrum. De klanten kunnen hier indien men dit wenst, vrij of onder begeleiding van een sportinstructeur aan hun conditie werken.

Personele bezetting

Aan het programma JIJ AAN ZET , zijn twee vaste medewerkers verbonden die het directe contact met de deelnemers onderhouden. Dat zijn een trainer en een jobcoach. De taak van de trainer is door middel van training en begeleiding gedurende het gehele traject een gedragsverandering bij de deelnemers te bewerkstelligen. De inzet van de jobcoach is de deelnemers naar een zinvolle dagbesteding, arbeidsmarkt en/of (bij)scholing te begeleiden.

De jobcoach begint in fase 1 tijdens het bijwonen van de intakegesprekken. Hier diagnosticeert hij aan de hand van de 7 levensgebieden de persoonlijke problemen van de klant. Door inschakeling van verschillende ketenpartners, zoals schuldhulpverlening, Stichting Leergeld, Kledingbank, voedselbank, het ROC, verslavingshulp Novadic-Kentron, GGZ enz. wordt er gekeken hoe de problemen opgelost en gestructureerd kunnen worden. In fase 2 en 3, spreekt de jobcoach zijn netwerk van potentiële werkgevers aan om de klant gericht naar een zinvolle dagbesteding, werk en/of (bij)scholingsmogelijkheid te faciliteren.

Tijdens de nazorgperiode zal de jobcoach in overleg met de trainer en de opdrachtgever, tot maximaal 24 weken na plaatsing of scholing contact met de klant onderhouden. Bij een mogelijk conflict op de arbeidsplaats zal de klant indien nodig bij een ander bedrijf worden ondergebracht. Dit is echter vanwege de kosten en afhankelijk van de duur van een pilot niet uitvoerbaar.

2. Missie en visie

Missie

De missie van JIJ AAN ZET is, de klanten te leiden naar een leven waar probleemgedrag verdwijnt. Samen met de klant(en) bereiken we het doel dat ze allen proactief en positief participeren in en binnen de maatschappij en zelf weer de regie over het eigen leven kunnen voeren. Hiermee ontzorgt JIJ AAN ZET werkgevers, verzekeraars en overheden.

Visie

JIJ AAN ZET motiveert en bemiddelt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, scholing of een zinvolle dagbesteding. Wij zetten hiervoor passende programma’s in op het gebied van activering, competentieontwikkeling, bemiddeling, plaatsing en detachering. Door coaching, opleiding, training, begeleiding en bemiddeling, krijgen de kandidaten een betere toekomstverwachting en creëren zij zelf nieuwe kansen.

 3. Het programma

JIJ AAN ZET  is een gedragsinterventie en is bedoeld voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Cognitieve gedragstraining zorgt voor zelfinzicht en terugkeer van het zelfvertrouwen waardoor de deelnemer zichzelf vanuit intrinsieke behoeftes zal willen veranderen. Gedrag wordt veroorzaakt door cognities en emoties.

De doelgroep kenmerkt zich door het verwerken en zich laten leiden door teleurstellingen, mogelijk zelfs traumaverwerkingen het geen negatieve zelfbeelden oproept die belemmerend werken voor maatschappelijke participatie en het vinden van een zinvolle dagbesteding en werk.

Presentietheorie en groepscohesie

Bij JIJ AAN ZET wordt gebruik gemaakt van de presentietheorie. De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander en wel 24 uur lang. Hierdoor wordt er een vertrouwensrelatie en respect opgebouwd. Waarbij de ander zich gezien en gehoord voelt, een gevoel volwaardig en serieus genomen te worden. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er dit voor zorgen dat er beweging in de goede richting ontstaat. In de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

In een trainingsperiode van 3 tot 5 maanden leert men elkaar door en door kennen, lief en leed (emoties) worden met elkaar gedeeld. Uit wederzijds respect wordt een vertrouwensband opgebouwd.

De trainer beleeft de kandidaten als ze gemotiveerd maar ook als zij ongeïnteresseerd of boos zijn. Het spelen van een rol, het wegstoppen van emoties, is door deze lange periode niet mogelijk. Er ontstaat een onvoorwaardelijk vertrouwen in de trainer  en men wil hem, de groep en zichzelf niet teleurstellen. De prestatiedrang op weg naar het succes zorgt ervoor dat men tegenslagen maar vooral zichzelf overwint.

De presentiebenadering benadrukt sterk het belang van een houding van volledige acceptatie naar de ander toe. Mensen in een kwetsbare situatie worden vaak gewezen op alles wat niet deugt, wat anders moet en op waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte. Juist als hulpverleners ze benaderen als volwaardig mens, zien ze hun eigen kracht weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering.

Hoe?

De klant staat centraal. Vooraf aan de training vindt het “field resource” plaats. De trainer bezoekt de woon- en leefomgeving van de deelnemers en kan zich op deze manier een beeld verschaffen van de persoon zelf. In een later stadium van de training zal er contact worden gezocht met de familierelatie of de personen waarmee de deelnemer een dagelijkse band heeft. Ook zij zullen notie en betrokkenheid ondervinden van de gedragsverandering die plaatsvindt.

Doordat elke deelnemer participeert op zijn eigen cognitieve niveau en de groep zorg draagt voor al haar leden wordt het individuele proces hierdoor beïnvloed. Er ontstaat een groepscohesie. Ook door positieve mededelingen van deelnemers onderling, waardoor zij hun waardering laten blijken voor een subgroep of individu.

Door de eigen regie van de deelnemers in het programma, ontstaat een rolverdeling binnen de groep. De deelnemers die initiatief tonen worden rolmodel en andere deelnemers worden positief beïnvloed door dit voorbeeldgedrag er ontstaat een flow.

De belangrijkste taak van de trainer  is ervoor te zorgen dat er saamhorigheid ontstaat zodat de deelnemer zich in de groep kan ontwikkelen. De trainer complimenteert de groep en zet individuen in het zonnetje wanneer de doelen zijn behaald. Ook is de trainer  verantwoordelijk voor de veiligheid.

Fase 1. Resocialisering (4 weken).

Resocialisatie zijn activiteiten die leiden tot terugkeer van de achtergestelde, de langdurige werkeloze, de veroordeelde van de maatschappij. Bij resocialisering wordt er aandacht besteed aan werk, wonen en de sociale omgeving (het in kaart brengen en herstellen van de 7 levensgebieden).

1. Huisvesting                                   : Onderdak, huurschulden.
2. Werk en dagbesteding                  : Werk- en dag structuur.
3. Financiën                                            : Schuldhulpverlening, bewindvoering.
4. Sociaal functioneren                     : De relatie tot familie, vrienden en kennissen.
5. Psychisch functioneren               : Geestelijk welbevinden en trauma’s.
6. Lichamelijk functioneren : Fysieke gezondheid, medicatiegebruik7. Praktisch functioneren                  : Dagelijkse levensverrichtingen en Hygiëne.

Het doel van resocialiseren is m.n. het voorkomen van terugval in de oude gewoontes. De deelnemers herstellen op basis van de intrinsieke motivatie en het veranderde gedrag en hervinden de maatschappelijke aansluiting waardoor er nieuwe kansen worden gecreëerd. Dit wordt gerealiseerd door het complimenteren en motiveren van de deelnemers en het investeren in een duurzame dagbesteding. Een gedragstraining die bol staat van structuur. Hierdoor bereiken we dat de deelnemers weer positief gaan participeren in de maatschappij. De deelnemers leren verantwoording te nemen voor het eigen handelen en bewust keuzes te maken op zoek naar de eigen einddoelen.

Fase 2. Re-integratie (16 weken)

Re-integratieis het gereed maken van mensen voor de arbeidsmarkt, door op zoek te gaan naar een zinvolle dagbesteding, stage- en ontwikkelingsmogelijkheden. Speciaal voor personen die door ziekte, ontslag, werkeloosheid en depressiviteit op zoek zijn naar werk maar dit al lang hebben opgegeven.

Fase 3. Nazorg (24 weken)

Nazorg, gevolgd door afbouw, conditionering, een vervolg van de bemiddeling (fase 2) naar een arbeidsproef- of stageplaats, (bij)scholing in een bedrijf of opleidingsinstituut of een duurzame plaatsing. Mocht er sprake zijn van terugval, dan wordt er gekeken of we gezamenlijk met de werkgever tot een oplossing kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is, volgt er een herplaatsing.  ⃰Dit is echter vanwege de kosten en afhankelijk van de duur van een pilot niet uitvoerbaar.

Contra-indicaties die deelname aan het programma verhinderen:

 • langdurige zware verslaving en nog gebruikend.
 • ernstige lichamelijke handicap (bewegingsbeperking) die de deelname aan het programma verhindert
 • psychotisch, suïcidaal, zelf verwondend of ernstig afwijkend gedrag

JIJ AAN ZET is een intensief en sterk gestructureerd programma. Om weer aan de algemene dagelijkse structuur te wennen zijn er huishoudelijke taken die moeten worden uitgevoerd. Per week wordt er een groeps-oudste aangesteld. Die volgens een eigen gemaakt corveerooster de werkzaamheden aan de groep delegeert en controleert.

Taken en werkzaamheden:

 • Boodschappen doen.
 • Gezamenlijk ontbijt en lunch.
 • Tafeldekken, koffie en thee.
 • Eventueel koken.
 • Opruimen, afwassen, dweilen, stofzuigen.

Alle deelnemers volgen in een groep een intensief en afwisselend programma van 20 weken. De deelnemers werken de trainingen/workshops uit in een portfolio die zij evenals een bewijs van deelname, na de trainingsperiode als groei en naslagwerk mee naar huis mogen nemen.

Door de talloze workshops verschillende reflecties en goede motivatie krijgen de mensen weer zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen.

Interactieve workshops en testen:

 • Kerngedachte-regulering.
 • Icares beroepskeuze (test).
 • Omgang met feedback.
 • Emotiehantering en agressieregulering.
 • Cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid.
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Communicatietraining (schriftelijk / mondeling).
 • Verschillende reflecties (Roos van Leary / Kernkwadrant v. Daniel Ofman).
 • Kwaliteiten en (persoonlijke) eigenschappen.
 • Financiële zelfredzaamheid (budgetteren).
 • Het opstellen van het CV incl. motivatiebrief.
 • Sollicitatietraining.
 • Assertiviteit verbetering.
 • Omgang met social media, indien nodig omgang met de computer.
 • Het werken in een portfolio als bewijslast en naslagdocument.
 • Proefprojecten, stage, uitbestedingen en leermomenten.